Kategorie
Aktualności

Informacja w sprawie zmian w podatku akcyzowym

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 1520), która m. in. wprowadza zmianę stawki podatku akcyzowego dla towarów klasyfikowanych do kodu nomenklatury celnej CN 3403 tzw. preparatów smarowych zmianie ulega stawka podatku akcyzowego stosowanego dla wyrobów z tego grupowania.

Dotychczas obowiązująca stawka wynosiła 0 zł (zero zł), natomiast począwszy od dnia 1 listopada 2019 roku ulega ona zmianie i podobnie jak dla wyrobów z grupowania CN 2710 wynosić będzie 1180 zł/1000 litrów.

Wprowadza to szereg zmian w obrocie wyrobami z grupy preparatów smarowych CN 3403,
a mianowicie:

– zmiana pozycjonowania produktów z tej grupy (konieczność wzrostu cen w obrocie poza procedurami zawieszenia czy zwolnienia z podatku akcyzowego),

– w przypadku produkcji czy jakiegokolwiek przetwarzania konieczność posiadania zezwolenia na prowadzenie Składu Podatkowego (produkcja może odbywać się tylko w Składzie Podatkowym),

– konieczność wniesienia zabezpieczeń akcyzowych przy prowadzeniu Składu Podatkowego (czynności sprowadzania produktów spoza granic Polski, przetwarzanie produktów 3403 tylko w Składzie Podatkowym),

 

 W związku z powyższym:

– brak możliwości dystrybucji tego rodzaju produktów z grupy CN 3403 w „korzystniejszej cenie” po wejściu w życie przepisów ustawy,

– brak możliwości produkcji tych wyrobów poza Składem Podatkowym,

– zmniejszenie atrakcyjności rynkowej,

– w okresie po wejściu w życie przepisów ustawy możliwość występowania wzmożonych kontroli celno-skarbowych celem weryfikacji prawidłowości obrotu wyrobami z grupy preparatów smarowych.

W przypadku podatku akcyzowego istnieje właściwość odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe w całym łańcuchu realizowanego obrotu. W związku z tym, brak zapłaty zobowiązania akcyzowego na dowolnym etapie obrotu powoduje wspólną odpowiedzialność wszystkich podmiotów biorących w nim udział. Należy w szczególny sposób zadbać o informację czy na danym etapie, wystąpiło zobowiązanie podatkowe i czy zostało uregulowane, czy też tego zobowiązania nie było.