Regulamin Platformy Zakupowej MGH B2B

 

REGULAMIN

sprzedaży w platformie sprzedażowej pod adresem: b2b.mgh.com.pl.

prowadzonym przez MGH Małopolska Grupa Handlowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

 

I

OGÓLNE POSTANOWIENIA.

 1. Platforma sprzedażowa prowadzona jest przez spółkę pod firmą MGH Małopolską Grupą Handlową spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Cechowej 100 B, (30-685) Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI KRS pod numerem 0000024239, NIP: 6792659260, REGON: 357354320, kapitał zakładowy 53.000.00 zł, zwaną dalej w treści niniejszego Regulaminu „Sprzedającym”.
 2. Platforma sprzedażowa działa pod adresem mgh.com.pl i stanowi platformę do składania zamówień i dokonywania zakupów towarów tylko i wyłącznie dla klientów MGH Małopolską Grupą Handlową spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, będących Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego tj. w szczególności osoba fizycznaosoba prawnaprowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową – dalej jako „Przedsiębiorca”.
 3. Platforma sprzedażowa nie prowadzi sprzedaży swoich towarów konsumentom w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego tj. osobą fizycznym dokonującym z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową wobec czego do sprzedaży nie stosuje się ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku – dalej jako „Konsument”.
 4. Inne użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 5. Kupujący – wyłącznie klient MGH Małopolską Grupą Handlową spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, będący Przedsiębiorcą i nie będący Konsumentem.
 6. Towar – rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży na platformie sprzedażowej b2b.mgh.com.pl.
 7. Handlowiec – pracownik reprezentujący Sprzedawcę, za którego pośrednictwem Kupujący zamawia Towar.
 8. Platforma sprzedażowa – platforma umożliwiająca Kupującemu składania zamówień Towarów drogą online na stronie b2b.mgh.com.pl.
 9. Sprzedający informuje, iż art. 661 kodeksu cywilnego nie ma zastosowania w umowie sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w platformie sprzedażowej.
 10. Do poprawnego wyświetlania i korzystania z platformy sprzedażowej konicznym jest korzystanie z przeglądarki internetowej innej niż Internet Explorer.

 

II

SPRZEDAŻ TOWARÓW.

 1. Cena wszystkich widocznych na stronach platformy sprzedażowej towarów jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT) i jest wyrażona w złotych polskich. Do ceny widniejącej w koszyku, zawsze należy dodać aktualną stawkę podatku VAT.
 2. Sprzedający informuje, iż ceny widniejące na stronie platformy sprzedażowej, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego ani ofertę złożoną w postaci elektronicznej.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na platformie sprzedażowej, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach platformy sprzedażowej, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian.
 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostępność towarów prezentowana na platformie sprzedażowej pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący jest powiadamiany w formie właściwego statusu przy zamówionej pozycji oraz w zakładce zamówienia.
 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności dat lub godzin wpływania zamówień danego dnia na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży, za cenę określoną daną promocją.
 7. Zamówienia w platformie sprzedażowej Kupujący może składać wyłącznie po uprzednim:
 8. dokonaniu akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i polityki prywatności
 9. dokonaniu poprawnej rejestracji – wypełniając formularz udostępniony przez sprzedającego.
 10. Umowa uważana jest za zawartą wyłącznie z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Kupującego poprzez otrzymanie od Sprzedającego maila pt „zamównienie nr …” czyli jako e-maila zawierającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

III

PŁATNOŚĆ

 1. Zamówienia Kupującego wprowadzone poprzez platformę sprzedażową otrzymują takie same warunki płatności, znane już Klientowi a wynikające z indywidualnych przyznanych mu warunków handlowych.
 2. Za moment dokonania płatności za towar uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową z faktury, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu lub dostawy oraz koszty ewentualnych innych usług, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

IV

DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówione drogą online towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż jeden Towar, Sprzedający może zrealizować zamówienie na poszczególne Towary w różnych terminach, określonych w statusach realizacji zamówienia.
 3. Towar zostanie przesłany przez Sprzedającego za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Kupującego, w dniu roboczym.
 4. Wydanie Towaru jest dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru Kupującemu, Sprzedający powierza go przewoźnikowi, co jest równoznaczne z przeniesieniem własności Towaru na Kupującego.
 5. Kupujący lub osoba pisemnie upoważniana przez Kupującego do odbioru Towaru bada przesyłkę i w przypadku naruszenia zabezpieczeń, uszkodzenia opakowania lub niezgodności liczby paczek z liczbą ujawnioną w liście przewozowym, ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki.
 6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez spedytora i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności przewoźnika sporządzić protokół reklamacyjny.
 7. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór zaś w przypadku przyjęcia towaru wraz z protokołem uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie Kupującemu.

V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie platformy sprzedażowej a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszej umowy, będą rozpoznawane odpowiednio przez Sąd Rejonowy w Tarnowie bądź Sąd Okręgowy w Krakowie.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie platformy sprzedażowej.

Regulamin obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2020 roku.