Polityka prywatności

Szanując Pani(a) prywatność oraz dbając o to, aby wiedział Pan(i) kto i w jaki sposób przetwarza Pana(i) dane osobowe w związku z wykonaniem zawartej z MGH. Małopolska Grupa Handlowa. Sp. z o.o. umowy, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

  1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest MGH. Małopolska Grupa Handlowa. Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Cechowa 100B, 30-685 Kraków (dalej MGH. Małopolska Grupa Handlowa.);
  2. Osobą kontaktową ze strony spółki będzie Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail iod@mgh.com.pl, Inspektor odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez MGH. Małopolska Grupa Handlowa. Sp. z o.o., Pana(i) danych osobowych.
  3. Ma Pan(i) prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji. Ma Pan(i) również prawo do żądania od MGH. Małopolska Grupa Handlowa. Sp. z o.o. zaprzestania przetwarzania Pana(i) danych.
  4. Jeżeli uzna Pan(i), że Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan(i) prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Pana(i) dane osobowe mogą być przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, mogą być przetwarzane także dla potrzeb dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. Należy pamiętać, że w pojęciu “realizacja umowy” mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy i po jej rozwiązaniu, jeżeli dla potrzeb realizacji powyższych celów zajdzie taka konieczność.
  6. Podanie przez Pana(ią) danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
  7. Podstawą prawną przetwarzania Pana(i) danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan(i) jest stroną lub do podjęcia działań na Pana(i) żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na MGH. Małopolska Grupa Handlowa. Sp. z o.o. takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny czy sprawozdawczy) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  8. Odbiorcami Pana(i) danych osobowych będą te podmioty, którym MGH. Małopolska Grupa Handlowa. Sp. z o.o. ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy czy ZUS, a także podmioty świadczące na rzecz MGH. Małopolska Grupa Handlowa. Sp. z o.o. m.in. usługi księgowe, informatyczne, prawnicze, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
  9. Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane przez MGH. Małopolska Grupa Handlowa. Sp. z o.o. przez cały czas, przez który umowa będzie obowiązywała, a także po jej rozwiązaniu, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy jak również przez czas konieczny z uwagi na ciążące na spółce obowiązki wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. Ordynacji podatkowej.